Stavební pozemek 2 000 m², Vodokrty

Pozemek určený k zastavění rodinnými domy

Mírně svažitý pozemek s jihozápadní orientací

Výměra

2 000 m²

Elektřina

U pozemku

Kanalizace

U pozemku

Plyn

Přiveden

Voda

Studna

Popis 

Pozemek je v mírném jihozápadním svahu, orientovaný ke komunikaci, u které je možnost připojení na elektřinu, plyn a dešťovou kanalizaci. V současné době probíhá geometrické rozdělení většího územního celku a je možné velikost pozemků individuálně přizpůsobit a rozdělit na dva samostatné stavební pozemky. Pozemek je územním plánem obce vedený jako plochy pro bydlení individuální v rodinných domech venkovského charakteru.

Ve Vodokrtech žije kolem 170 obyvatel. Ve správní obci Řenče, vzdálené 2 km, je obchod, pošta, MŠ, ZŠ, sportoviště a koupaliště. Okolí obce nabízí dostatek lesů pro odpočinek nebo procházky s dětmi a využít můžete také hustou síť cyklostezek. Jezdíte-li za prací do Plzně, bude vám to trvat přibližně dvacet minut, v nedalekých Přešticích budete ještě mnohem dříve. Rádi vám pomůžeme s financováním za zvýhodněných podmínek.

Fotogalerie

Územní plán

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ – RODINNÉ DOMY PŘÍMĚSTSKÉHO CHARAKTERU
Obsah: Území rodinných domů s okrasnými zahradami příměstského charakteru vysoké kvality s vysokým podílem zeleně, tvořící souvislé obytné celky.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
 max. % zastavění 35 %, nejvýše však 300 m2
 min. % zeleně 60 %, pro pozemky do 1 000 m2 50 %
 podlažnost max 2 NP včetně podkroví
HLAVNÍ VYUŽITÍ
 rodinné domy v oplocených zahradách s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou s možností chovu drobného domácího zvířectva vyjma velkého (např. koně, hovězí a vepřový dobytek)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 veřejná prostranství
 parkovací plochy osobních automobilů pro potřeby zóny
 dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.)
 garáže izolované nebo integrované do objektů na pozemcích RD
 zařízení integrovaná do staveb s hlavním využitím
o provozovny služeb a řemeslných dílen bez vlivu na okolí (ateliéry, krejčovské dílny atp.)
o zařízení administrativní (kanceláře)
o zařízení pro obchodní účely (prodejny s celkovou plochou do 100 m2 včetně zázemí)
o zařízení veřejného stravování s odbytovou plochou do 50 m2 (bufety, občerstvení, jídelny, restaurace atp.)
o zařízení sportovní (fit centra, sauny)
o zařízení kulturní (knihovny, galerie, kluby)
o zařízení pro děti a mládež (mikro-jesle, mikro-školky)
o zařízení zdravotnická (ordinace, laboratoře)
o zařízení pro sociální účely (denní stacionáře)
o zařízení pro veterinární péči (ordinace atp.)
 sportovní nekrytá hřiště (hřiště s nezpevněným povrchem bez speciálního vybavení, jednotlivé tenisové kurty, hřiště na odbíjenou atp.) v rámci veřejných prostranství
 stavby pro ubytování malé do 10 lůžek (penzióny, malé ubytovny)
 včelnice a včelíny, počet včelstev je přizpůsoben velikosti pozemku a odstupovým vzdálenostem od sousedních objektů
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 budovy obytné malokapacitní sociálního charakteru (domy penzióny, domy s pečovatelskou službou, byty pro osamělé matky s dětmi, domovy dětí a mládeže atp.), pokud svým objemem odpovídají charakteru lokality a okolní zástavby
 skleníky a bazény včetně zastřešení v zahradách rodinných domů smí celkově zabírat maximálně 10 % plochy zahradní zeleně, maximálně však 40 m2
 u provozoven, povolených do 30.8.2012 včetně, jejichž funkční využití neodpovídá výše uvedenému funkčnímu využití plochy, lze povolovat provádění rekonstrukcí a oprav pouze v případě, že stávající provozovna nemá negativní vliv na okolní prostředí

Podmínky obecné:
 u obytných ulic lze vzhledem k dopravnímu napojení povolovat stavby hlavního využití, z přípustného využití pouze stavby bez nároku na další dopravní obsluhu
 parkování zákazníků služeb zajištěno na vlastním nebo pronajatém pozemku
 v plochách určených k ochraně funkce lesa (plochy ve vzdálenosti 50 m od hranice lesa) nesmí být umístěn rodinný dům, pokud orgán ochrany přírody nestanoví jinak; tyto plochy budou využity pro zahrady náležející k pozemkům rodinných domů v lokalitě
 dostavby rodinných domů v zastavěném území na pozemcích u slepých ulic bez obratišť jsou možné po realizaci obratiště
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 zřizování sportovních hřišť v zahradách rodinných domů
 odstavování nákladních automobilů
 a vše ostatní

Cena k jednání: 1.500,- Kč / m²

Kontakt

Telefon

+420 734 279 234

E-mail

martin@struncmartin.cz

Facebook

www.facebook.com/expertnareality